Podávanie príspevkov

Hlavné témy spojeného podujatia WIKT/Data a znalosti

WIKT

 • znalostné technológie a ich aplikácie
 • modelovanie informácií a znalostí, reprezentácia sémantiky
 • analýza a spracovanie informačných zdrojov (dokumenty, elektronická komunikácia, databázy, znalostné procesy)
 • sociálny web a jeho aplikácie, analýza sociálnych sietí
 • personalizovaný web a jeho aplikácie, odporúčanie
 • spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku
 • sémanticky a servisne orientované architektúry
 • usudzovanie a odvodzovanie

Data a Znalosti

 • dolovanie v dátach (štruktúrovaných, pološtruktúrovaných, textových, grafových, multimediálnych)
 • strojové učenie, klasifikačné a prediktívné systémy
 • tvorba, publikovanie a využívanie otvorených a prepojených dát (linked/open data)
 • indexovanie a vyhľadávanie textových a multimediálních dát
 • modelovanie používateľa, adaptívne a personalizované systémy
 • pokročilé používateľské rozhrania softvérových a informačných systémov
 • systémy pre správu znalostí v organizáciách
 • expertné, inteligentné a agentové systémy, výpočtová inteligencia
 • výpočtová lingvistika aplikovaná na reálne úlohy
 • ontologické a konceptuálne modely aplikované na reálne úlohy
 • automatické odvodzovanie a plánovanie aplikované na reálne úlohy

Podporujeme účasť študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných oblastí.

 

Pokyny pre autorov

Príspevky prijímame v tvare rozšíreného abstraktu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (2-4 strany v definovanom formáte). Autori môžu podávať príspevky nasledujúcich ty­pov:

 • Výskumný príspevok (Výzkumný příspěvek/Research paper)
 • Príspevok o prebiehajúcom výskume (Příspěvek o probíhajícím výzkumu/Work-in-progress paper)
 • Aplikačný príspevok (Aplikační příspěvek/Application paper)
 • Vizionársky príspevok (Visionářský příspěvek/Position paper)
 • Doktorandské sympózium (Doktorandské symposium/PhD Symposium)
  • Dôležitou súčasťou programu je špeciálna sekcia pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky (minimovky), v ktorej študenti múžu prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp. čiastočné výsledky. Výhodou je včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačnej práci. Príspevky doktorandov rozdelíme tématicky a každej téme priradíme skúsených mentorov.

Príspevky musia byť vypracované v šablóne Springer LNCS (predpripravená šablóna s podrobnými pokynmi na stiahnutie). Typ príspevku, prosím, vyznačte pod abstraktom a v hlavičke na nepárných stranách (podrobné pokyny sú uvedené v šablóne).

Z dôvodu zjednodušenia vytvárania zborníka akceptujeme len formát .docx, pričom rozsah príspevkov nesmie prekročiť 4 strany (pri vypracovaní camera-ready verzie akceptujeme príspevky až do rozsahu 6 strán, odporúčaná dĺžka príspevku je však 3-4 strany). Príspevky vložte, prosím, podľa harmonogramu do konferenčného systému EasyChair (v prípade problémov kontaktujte Organizačný výbor).

Prijaté príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú publikované v elektronickom zborníku príspevkov spojeného podujatia WIKT 2016 a Data a Znalosti 2016 (zborník bude mať pridelené ISBN).

 

Pokyny pre vypracovanie camera-ready verzie príspevku

Žiadame všetkých autorov, aby pred odovzdaním camera-ready príspevku dôkladne skontrolovali svoj príspevok podľa nasledujúceho zoznamu, ktorý sme vypracovali na základe najčastejšie sa opakujúcich problémov v súčasných verziách príspevkov:

 • Príspevok musí byť vypracovaný vo formáte .docx podľa predpripravenej šablóny, pričom treba dodržať všetky pokyny uvedené v tejto šablóne.
 • Odporúčaná dĺžka príspevku je 3-4 strany, maximálna dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 6 strán.
 • Nepoužívajte žiadne iné štýly ako tie, ktoré sú zadefinované v šablóne. Rovnako ich žiadnym spôsobom nemodifikujte (napr. odstraňovaním vertikálneho odsadenia). Odporúčame autorom skontrolovať, či ich príspevok vizuálne vyzerá rovnako ako poskytnutá šablóna.
 • Časťou chybou je nesprávne použitý štýl ‘Normal’ namiesto ‘NormalFirst’ na začiatku podkapitol a pod tabuľkami, obrázkami a zoznamami.
 • Nezabudnite v príspevku správne nastaviť hlavičky – na párnych stranách sa nachádza názov príspevku, na nepárnych stranách je typ príspevku.
 • Pokiaľ je Váš príspevok v inom ako anglickom jazyku, tak nezabudnite na konci príspevku uviesť jeho anglický názov a abstrakt.
 • Pri vkladaní finálnej verzie nezabudnite v systéme EasyChair zaktualizovať názov príspevku a abstrakt, pokiaľ v nich došlo k nejakej zmene.

Dodržanie pokynov veľmi pomôže editorom pri finalizácií zborníka, ktorý všetci chceme mať aj pekný a dobre čitateľný. Pokiaľ príspevok nebude vypracovaný podľa vyššie uvedených pokynov, tak ho editori zborníka vrátia autorom na prepracovanie.